Gymnázium Broumov – kvalitní střední škola

franc

Gymnázium v Broumově (GB) je jedinou střední školou v našem městě. Je tedy v zájmu všech obyvatel broumovského výběžku, aby to byla škola kvalitní a respektovaná, mající pevnou pozici v systému krajského školství. Jsem přesvědčen, že tomu tak opravdu je.

Gymnázium znám velmi dobře – jak z pozice představitele zřizovatele školy (byl jsem hejtmanem Královéhradeckého kraje v letech 2008 -2016), tak i dlouholetého člena Školské rady. I proto jsem se během listopadu sešel s ředitelem GB Karlem Výravským a diskutoval s ním o postavení školy a její budoucnosti.

Technický stav budovy je dobrý, v posledních několika letech došlo ze strany zřizovatele k uvolnění prostředků na rekonstrukci sociálních zařízení, vybudování nového výtahu, zlepšení izolací v části budovy, úpravy tělocvičny, postupné výměně a repasi oken, která bude probíhat i v příštích letech. Standardní je i vybavení učeben, které jde s dobou i v oblasti IT – vybavení počítači, wifi, elektronická třídnice s využitím pro rodiče studentů apod.

Potěšitelný je především současný zájem studentů o studium na GB – škola naplňuje bez problémů třídy víceletého i čtyřletého studia a do přijímacího řízení se hlásí podstatně více uchazečů, než je nakonec možné přijmout. Studenti jsou především z broumovského výběžku, ale velký počet je např. i z Police nad Metují, Hronova a dalších míst náchodského okresu.

Zájem rodičů a žáků o GB je dán i stabilním a kvalitním učitelským sborem, dobrou dlouholetou prací ředitele školy, vyhlášeným individuálním přístupem ke studentům, tzv. rodinným prostředím i dobrou komunikací a otevřeností školy vůči potenciálním uchazečům o studium. Úroveň studijních výsledků je dobrá – to vyplývá ze srovnání výsledků studentů za posledních několik let v rámci kraje i České republiky. GB má stálou podporu od našeho města, dobré „soužití“ ZŠ Hradební a GB v jedné budově je prospěšné pro obě strany.

Proč se o gymnáziu takto zeširoka vyjadřuji? Za prvé – dobrá střední škola je podmínkou pro udržení mladých lidí v našem městě (a snad i jedním prvkem pro řešení největšího problému Broumova – tj. úbytku počtu obyvatel). Za druhé – je především na nás všech, abychom význam GB pro město do budoucna uměli obhájit i v rámci systému středních škol v Královéhradeckém kraji.

TOP